Free delivery over 119lv
  1. Home
  2. Blog
  3. Wine news
  4. Общи условия на кампания "Плати с NEW PAY, вземи отстъпка"

Общи условия на кампания "Плати с NEW PAY, вземи отстъпка"

18.11.2021
Autor: Seewines Admin

ПРОВЕЖДАНА В ПЕРИОДА 17.11.2021 Г. – 31.12.2021 г.
 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. 

1.1. Организатор на Кампанията „ПЛАТИ С NEW PAY, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА” е „Сийуайнс“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 106, вх. Д, ап. 9 („Организатор“). Организаторът е собственик на онлайн магазин https://seewines.com/. 1.2. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на Кампанията в интернет страницата на  Организатора https://seewines.com/.

1.3. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители в интернет страницата https://seewines.com/.

1.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в интернет страницата си https://seewines.com/, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора

 

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 17.11. 2021 г. до 31.12.2021 г., вкл.

2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България чрез интернет магазина на Организатора https://seewines.com/

 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Всеки потребител, направил покупка в интернет страницата на Организатора https://seewines.com/ в периода на Кампанията и платил, полвайки финансовата услуга New Pay, получава код за отстъпка в размер до 20 лв. (двадесет лева) при следваща покупка в онлайн магазина на Организатора. Кодът за отстъпка се изпраща от Организатора на посочения от потребителя имейл адрес.

3.2. Отстъпката по т.3.1 може да бъде ползвана от потребителите в срок до три месеца от датата на първата покупка. Потребителят губи право да ползва отстъпката, в слуай че не направи това в посочения в предходното изречение срок.

3.3. Отстъпката е в размер до 20 лв. (двадесет лева) и се приспада от стойността на следващата покупка, направена от потребителя в онлайн магазина на Организатора. Ако стойността на направената по предходното изречение покупка, е по-ниска от 20 лв. (двадесет лева), отстъпката, която потребителят ще получи е до стойността на тази (следваща) покупка, като потребителят губи право да получи остатъка от отстъпката до 20 лв. (двадесет лева) под каквато и да е форма, включително като парично уравняване (изплащане на разликата), или като отстъпка при следващи покупки.

3.4. Всеки участник в Кампанията може да получи само един промоционален код, даващ право на отстъпка съгласно настоящите Общи условия.

3.5. За избягване на всякакво съмнение, отстъпката не може да бъде заменяна за паричната ѝ стойност.

3.6. Отстъпката не може да се прехвърля на трети лица.


 

4. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

4.1. В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са изпълнили настоящите Общи условия.

4.2. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

 

5. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Организаторът не носи никаква отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от отстъпките си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, ако това не е по вина на Организатора.

5.2.  С извършването на покупка в онлайн махазина на Организатора и плащане чрез финансовта услуга New Pay в промоционалния период, участникът (потребителят) се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.