Безплатна доставка над 119лв
  1. Начало
  2. Текущи промоции

Текущи промоции

  • Промоционални условия:
     
  • 8 вина за 149лв:

 Промоцията е валидна от 9/04 до 20/04 включително. Промоцията е валидна само за вината в посочената категория. Не може да се комбинира с други промоции и кодове за отстъпка. Отстъпка за лоялна програма не важи върху тази промоция.

                                                                                                                                                          Потопи се в света на виното с Zhier

Промоцията е валидна от 1/04 до 30/04 включително. Промоцията е валидна за продуктите на Zhier, посочени в категорията. Не може да се комбинира с други промоционални кодове и отстъпки.

Официални правила за участие в играта – „12 nights of wine”

1. Организатор на играта „12 nights of wine” е „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, с ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. „България“ № 106 („Организатор“)

2. Правилата за участие в Играта („Правила“) са достъпни на интернет страницата на Играта, намираща се на следния адрес: www.seewines.com

3. Организаторът на Играта запазва правото си, по всяко време да допълва и/или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила, след като са оповестени на посочения в предходната точка имейл адрес.

II. Територия на провеждане на Играта.

1. Играта се организира и провежда изцяло на територията на Република България, посредством електронния магазин на Организатора – www.seewines.com, както и официалната страница на играта, находяща се на адрес:

III. Период на Играта.

1.   Играта е отворена от 11.12.2023 г. до 21.12.2023 г., включително.

2.   Организаторът запазва правото си по всяко време да промени и/или удължи периода на Играта. В случай на подобно изменение, промените ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта.

IV. Участници

1. В Играта могат да участват всички физически лица, с местоживеене в Република България, които имат навършена 18-годишна възраст.

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години, както и че имат право валидно и неограничено, самостоятелно да извършват всички действия, във връзка с участието в Играта.

3. В Играта нямата право да участват служители на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, „Сийуайнс“ АД, „Сийуайнс Спирит“ АД, лица съдействащи за поревеждането на Играта и техните членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи, братя, сестри).

V. Механизъм на Играта.

1. Желаещите да участват, попадат в интернет страницата на Играта, находяща се на  www.seewines.com, посредством клик върху рекламен банер, отваряне на линк, сканиране на QR код или друг способ в интернет.

2. След попадане на интернет страницата на Играта, желаещите да участват задължително следва да посочат в съответните полета:

- своите име и фамилия;

- свой валиден и активен имейл адрес;

- че са съгласни да се абонират за бюлетина на Организатора и да получават маркетингови съобщения;

- че имат навършена 18-годишна възраст към съответния момент;

- че са прочели и са съгласни с настоящите Правила и/или други условия посочени на интернет страницата, по преценка на Организатора.

Лица, желаещи да участват, които не са изпълнили някое от тези изисквания, нямат право да участват в Играта.

3. Всеки посочен валиден и активен имейл адрес има право само на едно участие в Играта.

4. Печелившият участник ще бъде избран на лотариен принцип, до 03.01.2024 г. 

5. Печелившият участник ще получи имейл от Организатора, за да го уведоми, че е спечелил. Участникът трябва да посочи данни и адрес за доставка. В случай, че участникът откаже да предостави нужните на Организатора данни за доставка, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на следващ участник, също изтеглен на лотариен принцип.

6. Ако изтеглен победител не отговори на съобщението на Организатора, в двудневен срок, след изпращането му, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на следващ участник, също изтеглен на лотариен принцип.

7. В случай на каквото и да е съмнение за злоупотреба с механизма на Играта, Организаторът си запазва правото да не предостави спечелената от съответния участник награда. Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на злоупотреба. Проверка за злоупотреба може да бъде извършвана по всяко време.

8. Не се допуска замяна на предвидената награда за пари и/или други предмети и услуги.

VI. Награди

1. Наградите в Играта се предоставят от Организатора и представляват:

- 1 бр. Вино Адвент Календар „12 nights of wine”

VII. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност, в случай, че участник е предоставил грешни, неверни и/или невалидни данни.

2. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай на невъзможност за участие в Играта, поради технически проблеми с достъпа до интернет страницата на Играта, проблеми с телекомуникационни мрежи, системи, устройства, или други проблеми от подобно естество, както и поради възникването на други форсмажорни обстоятелства.

VIII. Прекратяване на Играта

1. Играта приключва с изтичането на посочения от Организатора в настоящите Правила срок.

2. Независимо от горното, Организаторът запазва правото си да прекрати Играта по всяко време и изцяло по своя преценка.

IX. Спорове.

1. При възникване на спорове между Организатора и някой от участниците, те ще бъдат решавани посредством преговори между страните, като при невъзможност да се постигне съгласие, спорът може да бъде заведен пред компетентните административни или съдебни органи.

X. Обработване на личните данни

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имейл, имена, данни за доставка, възраст) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора и/или друго дружество от групата на Организатора, както и техни подизпълнители, само за цели, свързани с настоящата Игра и получаването на съответните награди, на основание даденото от съответното лице съгласие.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

3. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес: [email protected]

4. Използването – събирането и администрирането на личните данни на участниците, ще се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните 679/2019 г. (GDPR), българския Закон за защита на личните данни, както и с Политиката за защита на личните данни на Организатора, която е достъпна на следния адрес: https://seewines.com/politika-za-poveritelnost

 

Настоящите правила са приети и утвърдени от Управителя на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД.

Открий кой е печелившият тук: https://www.viralsweep.com/random-name-picker/w_5192_81673e05649bc9293acd98efd0d98699 

 

Изтектли промоции
Официални правила за участие в играта – „12 nights of wine”

1. Организатор на играта „12 nights of wine” е „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, с ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. „България“ № 106 („Организатор“)

2. Правилата за участие в Играта („Правила“) са достъпни на интернет страницата на Играта, намираща се на следния адрес: www.seewines.com

3. Организаторът на Играта запазва правото си, по всяко време да допълва и/или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила, след като са оповестени на посочения в предходната точка имейл адрес.

II. Територия на провеждане на Играта.

1. Играта се организира и провежда изцяло на територията на Република България, посредством електронния магазин на Организатора – www.seewines.com, както и официалната страница на играта, находяща се на адрес:

III. Период на Играта.

1.   Играта е отворена от  29.11.2023 г. до 10.12.2023 г., включително.

2.   Организаторът запазва правото си по всяко време да промени и/или удължи периода на Играта. В случай на подобно изменение, промените ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта.

IV. Участници

1. В Играта могат да участват всички физически лица, с местоживеене в Република България, които имат навършена 18-годишна възраст.

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години, както и че имат право валидно и неограничено, самостоятелно да извършват всички действия, във връзка с участието в Играта.

3. В Играта нямата право да участват служители на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, „Сийуайнс“ АД, „Сийуайнс Спирит“ АД, лица съдействащи за поревеждането на Играта и техните членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи, братя, сестри).

V. Механизъм на Играта.

1. Желаещите да участват, попадат в интернет страницата на Играта, находяща се на  www.seewines.com, посредством клик върху рекламен банер, отваряне на линк, сканиране на QR код или друг способ в интернет.

2. След попадане на интернет страницата на Играта, желаещите да участват задължително следва да посочат в съответните полета:

- своите име и фамилия;

- свой валиден и активен имейл адрес;

- че са съгласни да се абонират за бюлетина на Организатора и да получават маркетингови съобщения;

- че имат навършена 18-годишна възраст към съответния момент;

- че са прочели и са съгласни с настоящите Правила и/или други условия посочени на интернет страницата, по преценка на Организатора.

Лица, желаещи да участват, които не са изпълнили някое от тези изисквания, нямат право да участват в Играта.

3. Всеки посочен валиден и активен имейл адрес има право само на едно участие в Играта.

4. Печелившият участник ще бъде избран на лотариен принцип, до 11.12.2023 г.

5. Печелившият участник ще получи имейл от Организатора, за да го уведоми, че е спечелил. Участникът трябва да посочи данни и адрес за доставка. В случай, че участникът откаже да предостави нужните на Организатора данни за доставка, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на следващ участник, също изтеглен на лотариен принцип.

6. Ако изтеглен победител не отговори на съобщението на Организатора, в двудневен срок, след изпращането му, Организаторът запазва правото си да предостави наградата на следващ участник, също изтеглен на лотариен принцип.

7. В случай на каквото и да е съмнение за злоупотреба с механизма на Играта, Организаторът си запазва правото да не предостави спечелената от съответния участник награда. Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на злоупотреба. Проверка за злоупотреба може да бъде извършвана по всяко време.

8. Не се допуска замяна на предвидената награда за пари и/или други предмети и услуги.

VI. Награди

1. Наградите в Играта се предоставят от Организатора и представляват:

- 1 бр. Вино Адвент Календар „12 nights of wine”

VII. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност, в случай, че участник е предоставил грешни, неверни и/или невалидни данни.

2. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай на невъзможност за участие в Играта, поради технически проблеми с достъпа до интернет страницата на Играта, проблеми с телекомуникационни мрежи, системи, устройства, или други проблеми от подобно естество, както и поради възникването на други форсмажорни обстоятелства.

VIII. Прекратяване на Играта

1. Играта приключва с изтичането на посочения от Организатора в настоящите Правила срок.

2. Независимо от горното, Организаторът запазва правото си да прекрати Играта по всяко време и изцяло по своя преценка.

IX. Спорове.

1. При възникване на спорове между Организатора и някой от участниците, те ще бъдат решавани посредством преговори между страните, като при невъзможност да се постигне съгласие, спорът може да бъде заведен пред компетентните административни или съдебни органи.

X. Обработване на личните данни

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имейл, имена, данни за доставка, възраст) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора и/или друго дружество от групата на Организатора, както и техни подизпълнители, само за цели, свързани с настоящата Игра и получаването на съответните награди, на основание даденото от съответното лице съгласие.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

3. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес: [email protected]

4. Използването – събирането и администрирането на личните данни на участниците, ще се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните 679/2019 г. (GDPR), българския Закон за защита на личните данни, както и с Политиката за защита на личните данни на Организатора, която е достъпна на следния адрес: https://seewines.com/politika-za-poveritelnost

Настоящите правила са приети и утвърдени от Управителя на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД.

Открий кой е печелившият: https://www.viralsweep.com/random-name-picker/w_4808_0317e9753e5df98136df8ed257fc2d36