Безплатна доставка за цялата страна при поръчки над 89 лв.!
  1. Начало
  2. Условия за ползване

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.SEEWINES.COM

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Интернет страницата www.seewines.com наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” се поддържа от „Сийуайнс Логистикс” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205017678, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205017678, със седалище в град София и адрес на управление:гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, бул. България № 106, вх. Д, ап. 9., Email: info@seewines.com тел: +359 700 20 202.

1.2. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между„Сийуайнс Логистикс” ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, наричани по-долу КЛИЕНТИ.

1.3. Условията за ползване на www.seewines.com са задължителни за всички КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

1.4. Всяко използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН означава, че Вие сте се запознали внимателно с Условията за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

1.5. Условията за ползване могат да бъдат променени по всяко време, едностранно от ДОСТАВЧИКА и по негова преценка. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и са задължителни за всички КЛИЕНТИ.

1.6. ДОСТАВЧИКЪТ ще информира КЛИЕНТИТЕ за всяка промяна на Условията за ползване чрез публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТИТЕ имат задължение да правят справка за промени в Условията за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН при всяко посещение на страницата. В случай че продължите да ползвате ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

2. ДЕФИНИЦИИ/ СЪКРАЩЕНИЕ

2.1. Клиент – всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез пренасочване от друг интернет-сайт и ползва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.

2.2. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с ДОСТАВЧИКА през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

2.3. Договор – сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА за покупко-продажба на стоки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.

2.4. Браузър - софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб-навигация (уеб-сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

2.5. Интерфейс - комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който КЛИЕНТЪТ комуникира с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по достъпен за него начин.

2.6. Злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.7. Потребителски профил - обособена част от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съдържаща информация за КЛИЕНТА, изисквана от www.seewines.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от КЛИЕНТА се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА.

2.8. Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира КЛИЕНТА, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

2.9. Потребителско име е избран от КЛИЕНТА уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с ДОСТАВЧИКА.

2.10. Продажна цена обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

2.11. •  ЦОК – Център за обслужване на клиентите на ДОСТАВЧИКА, който предоставя на КЛИЕНТИТЕ информация за извършваната в рамките на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА дейност на тема: Продукти, Магазин, Условия за ползване и актуални Промоции, от понеделник до петък (включително), в часовете посочени на интернет страницата www.seewines.com, на телефон: 0700 20 202 (според тарифния план на съответния оператор), и на имейл адрес info@seewines.com и чрез формуляр за контакти в ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА в раздела „Контакти“.

2.12. Работен Ден – всеки един ден от понеделник до петък, от 09:00 – 17:00 ч., с изключение на законоустановените почивни дни.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

3.1. Чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, както и да извършват следните дейности:

3.1.1. Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил;

3.1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3.1.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

3.1.4. Да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

3.1.5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.

3.2. КЛИЕНТЪТ може да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден потребителски профил. При покупка чрез потребителския си профил КЛИЕНТЪТ следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп.

3.3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

3.4. При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна КЛИЕНТЪТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския си профил.

3.5. В случай че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на КЛИЕНТА в съответната социална или друга мрежа.

3.6. Потребителското име, с което КЛИЕНТЪТ се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

3.7. Не трябва неправомерно да използвате този уебсайт чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. КЛИЕНТИТЕ нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървър, на който е разположен сайта или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. КЛИЕНТИТЕ се задължават да не нападат този уебсайт чрез каквато и да е атака за отказ на услуга или атака за разпределен отказ на услуга. ДОСТАВЧИКЪТ ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на КЛИЕНТА, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които този сайт ви пренасочва.

3.8. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ДОСТАВЧИКЪТ предварително се извинява на своите Клиенти.

3.9. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави на КЛИЕНТИТЕ най-подходящата и важна информация за стоките, но е възможно информацията за някои продукти да бъде непълна.

3.10. Всички стоки се продават до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3.11. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН може да съдържа линкове към други сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.12. ДОСТАВЧИКЪТ полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на стоките имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията.

3.13. Текущи промоции:

3.13.1. Считано от месец февруари 2019 г. ДОСТАВЧИКЪТ може да предоставя на КЛИЕНТИ ваучери за безплатна чаша вино по преценка на ДОСТАВЧИКА, които могат да бъдат използвани само в магазините/търговските обекти на ДОСТАВЧИКА. При наличие на събрани общо 5 (пет) броя ваучери за безплатна чаша вино, КЛИЕНТЪТ може да замени ваучерите за цяла бутилка вино, избрана по преценка на ДОСТАВЧИКА. Заявката за получаване на безплатна бутилка вино срещу ваучерите за безплатна чаша вино, може да бъде направена през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА по време на поръчка (в поле забележки в кошница) или на тел. 0700 20 202. КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на ДОСТАВЧИКА събраните 5 броя ваучери за безплатна чаша вино при получаване на безплатната бутилка вино, в противен случай няма право да получи безплатната бутилка вино. Останалите условия за издаване и използване на ваучерите са в посочени в раздел 9.

3.13.2. Считано от месец март 2019 г. ДОСТАВЧИКЪТ ще провежда анкети чрез външен подизпълнител с произволно избрани физически лица по въпроси, свързани с предпочитания за вино. В анкетите имат право да вземат участие физически лица над 18 г. ДОСТАВИЧИКЪТ има право да избере на произволен принцип лица, участвали в анкетата, които да получат код за отстъпка в размер на 10 (десет) лева от първата им поръчка за абонаментен план за Винен клуб по смисъла раздел 8.

3.13.3. Считано от месец февруари 2020 г. всеки Клиент, абонирал се за Винен клуб, ще получи собствен/личен код за 10% (десет процента) отстъпка при пазаруване от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА, секция ВИНЕН МАГАЗИН. Кодът ще се предоставя с първата кутия, получавана през месец февруари и валидността му ще следва продължителността на членство във Винения клуб на Клиента.

3.13.4. През месец февруари 2020 г. всеки клиент, който закупи два или повече пакета, предлаган в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИ НА ДОСТАВЧИКА, секция „Св.Валентин vs Трифон Зарезан“, ще получи рекламна бутилка на ДОСТАВЧИКА от 375 мл. Colorito 2018 White Blend. Рекламната бутилка ще бъде предоставяна заедно с поръчаните пакети.

3.13.5. Считано от средата на месец февруари до средата на месец март, всеки Клиент, закупил пакет от двe бутилки вино по 750 мл. с марка Ayano, розе, или Colorito, бяло вино, от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА, ще може да се възползва от отстъпка от общата продажна цената на вината.

 

4. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя следните възможности за поръчка на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН:

4.1.1. в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

4.1.2 чрез контакт с ЦОК:

4.1.3. по телефона;

4.1.4. чрез електронната поща;

4.1.5. чрез програми и софтуер от вида онлайн чат линия на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

4.2. В процеса на развитие на предоставяните услуги, ДОСТАВЧИКЪТ може да въведе нови, следващи начини за подаване на поръчки с използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация или да ограничи настоящите.

4.3 Поръчката е ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки. Необходимо е КЛИЕНТЪТ да следва стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

4.4. Стоките, добавени в количката, могат да бъдат купени, ако са налични. Добавянето на стоки в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоките за съответния КЛИЕНТ.

4.5. С изпращането на поръчката КЛИЕНТЪТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да изпълни направената от КЛИЕНТА поръчка, за което следва да уведоми последния. Отказването на поръчката съгласно предходното изречение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение. Основание за отказа на ДОСТАВЧИКА могат да бъдат следните неизчерпателно изброени обстоятелства:

4.6.1. неприемане от страна на банката-издател на КЛИЕНТА на транзакцията при онлайн плащане;

4.6.2. осъществяване на паричната трансакция, при която средствата не са постъпили сметка на ДОСТАВЧИКА при он-лайн плащания;

4.6.3. предоставените от КЛИЕНТА данни са непълни и/или грешни.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Цените на стоките, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове. Цените са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

5.2. Заплащането на цената на ДОСТАВЧИКА е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на стоките. 

5.3. ДОСТАВЧИКЪТ предлага следните начини за плащане:

–        Наложен платеж (в брой при доставка);

–        Банков превод;

–        С кредитна/дебитна карта онлайн;

–        посредством paypal.com

 

5.4. Обявените начини на плащане могат да бъдат ограничени от ДОСТАВЧИКА по всяко време.

5.5. КЛИЕНТЪТ избира начина на плащане чрез натискане на съответния бутон в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН след като е приключил поръчката.

5.6. Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките, е условие за прекратяване на Договора за покупко – продажба. Клиентът също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.

5.7. Плащането по банков път се осъществява в срок до 1 (един) работен ден от завършване на поръчката по следната банкова сметка на доставчика:

 IBAN: BG92UNCR70001523225595

BIC: UNCRBGSF

При банка: Уникредит Булбанк АД

Титуляр на сметката: Сийуайнс Логистикс ЕООД

В основанието за плащане задължително се посочват имената на клиента, направил поръчката и номера на съответната поръчка.

5.8. Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на КЛИЕНТА чрез посредничеството на оторизирани услуги. Плащането се извършва с лична кредитна/ дебитна карта или карта на вашата фирма – при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

 

6. ДОСТАВКА

6.1. Стандартна доставка

6.1.1  (В сила от 18.06.20 г.) Стандартната доставката на продукти от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН до КЛИЕНТ е безплатна при поръчки над 89.00 лв. В противен случай се заплаща сумата от 4.90 лв. за доставка в рамките на град София и 6.90 лв. за останалата част на Република България.

6.1.2 Доставката на продукти е възможна само на територията на Република България.

6.1.3 КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

6.1.4 Всеки КЛИЕНТ може да следи доставката на поръчката си в реално време, в секцията “Моите поръчки”.

6.1.5  КЛИЕНТЪТ има право да посочи датата на доставка като уточни това в съответния раздел в кошница по време на пазаруването.

6.1.6 Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки. Доставката се извършва в рамките на 1 до 7 работни дни. Точното време на доставка за всеки продукт се посочва при съответния продукт на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Допълнителна информация за доставката е достъпна в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

6.1. Експресна доставка

6.1.1 Експресната доставката на продукти от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН до КЛИЕНТ е на стойност от 8.90 лв.

6.1.2 КЛИЕНТЪТ може да очаква поръчаните от него продукти да бъдат доставени до 2 часа от подаването на неговата поръчка.

6.1.3 Доставката на продукти чрез експресна доставка е възможна само на територията на град София, Република България.

6.1.4 Експресна доставка може да се осъществи всеки ден от понеделник до петък до 22:00 ч.

 

7. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНАТА ПОРЪЧКА

7.1. КЛИЕНТЪТ/ КУПУВАЧЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

7.2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на КЛИЕНТА и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на КЛИЕНТА или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА;

8. сключени по време на публичен търг, както и в други предвидени в закона случаи.

7.3. Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, платени от КЛИЕНТА, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора. Всички разходи за връщането на стоките са за сметка на КЛИЕНТА, освен ако на страницата на ЕЛЕКРОННИЯ МАГАЗИН в раздел „Връщане и замяна“ не е посочено друго.

7.4. КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие платените суми да му бъдат възстановени по банков път.

7.5. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

7.6. При договор за продажба, когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА, докато не получи стоките или докато КЛИЕНТЪТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

8. ВИНЕН КЛУБ, ГИФТ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ СЕРТИФИКАТИ

8.1. Всеки КЛИЕНТ може да се абонира за някой от плановете на Винения клуб на ДОСТАВЧИКА. Чрез избирането на абонаментен план КЛИЕНТЪТ ще има възможността да опитва различни вина, внимателно селектирани от големите винарски райони на света, включително вина от някои от най-добрите лозя и производители. КЛИЕНТЪТ ще получава изпратените му вина в кутия, съдържаща три или повече бутилки съобразно избрания месечен абонаментен план.

8.2. Абонирането за даден винен клуб се осъществява чрез попълване на специална форма на сайта на ДОСТАВЧИКА, в която КЛИЕНТЪТ посочва своите данни, адрес за доставка, датата, на която желае да бъде таксуван всеки месец за избрания абонаментен план, както и седмицата през месеца, в която желае да получава изпратената до него кутия с вино. Не е условие за абониране КЛИЕНТЪТ да има регистриран профил на сайта на ДОСТАВЧИКА.

8.3. Всеки КЛИЕНТ може да прави промени в адреса си за доставка, да избере да пропусне месечната си доставка (напр. при отсъствие от страната или др.) или да се откаже от избрания абонаментен план по всяко време. В случай, че КЛИЕНТЪТ не направи надлежно промяната по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпълни задължението си във връзка с избрания абонаментен план. Това означава, че ще изпрати на посочения от КЛИЕНТА адрес или на последния адрес, на който на КЛИЕНТА е била доставена кутия с вино, кутията за текущия месец. При изпълнението на доставката съгласно избрания от КЛИЕНТА абонаментен план, последният ще бъде надлежно таксуван съгласно обявената за месечния абонамент цена. Промени на адрес или дата за получаване на кутията с вина съобразно избрания абонаментен план може да се извършва от КЛИЕНТА само ако последният има личен профил на сайта www.seewines.com.

8.4. Членски права във Винения клуб, придобити въз основа на избран и заплатен абонаментен план за съответния клуб, не могат да се прехвърлят на трети лица.

8.5. Винени клубове:

Клуб Ентусиаст - В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да се абонира за винен клуб „Ентусиаст“, той има правото всеки месец да получи кутия с 3 /три/ бутилки вино от един вид- червено или бяло, които ще бъдат внимателно подбрани от различни страни и региони.

Клуб Откривател- В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да се абонира за винен клуб „Откривател“, той има правото всеки месец да получи кутия с 3 /три/ бутилки с право на избор дали същите да бъдат бели вина, червени вина или и двете. Всички вина са внимателно подбрани от екипа на Доставчика от различни страни и региони.

Клуб Ценител- - В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да се абонира за винен клуб „Ценител“, той има правото всеки месец да получи кутия с 4 /четири/ бутилки вино. Клуб „Ценител“ дава възможност на КЛИЕНТА да избере дали бутилките вино да съдържат бели, червени вина или и от двата вида, и от какъв регион да бъдат. Всички бутилки ще бъдат внимателно подбрани от екипа на Доставчика.

Клуб Франция - В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да се абонира за винен клуб „Франция“, той има правото всеки месец да получи кутия с 3 /три/ бутилки вино от региони във Франция. Всички бутилки ще бъдат внимателно подбрани от екипа на Доставчика.

Клуб Сортове - В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да се абонира за винен клуб „Сортове“, той има правото всеки месец да получи кутия с 3 /три/ бутилки вино. Всички бутилки ще бъдат внимателно подбрани от екипа на Доставчика.

Клуб Тоскана - В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да се абонира за винен клуб „Тоскана“, той има правото всеки месец да получи кутия с 3 /три/ бутилки вино от Тоскана. Всички бутилки ще бъдат внимателно подбрани от екипа на Доставчика.

8.6. Право на отказ- Всеки Клиент има правото по всяко време да отмени членството си във Винения клуб на ДОСТАВЧИКА. Всички покупки на вино, спиртни напитки и други стоки и услуги от ДОСТАВЧИКА са предмет на стандартните условия за продажба на ДОСТАВЧИКА.

8.6.1. Пълно ръководство за отказ, може да бъде намерено на този адрес тук: https://seewines.com/prekratqvane-na-vinen-abonament

8.7. Продажбата на алкохолни напитки, респективно доставката на кутия с вина съобразно избрания абонаментен план от винения клуб, се извършва към КЛИЕНТ само ако същият е на възраст над 18 години, което той/тя декларира с акта на направената поръчка за абонаментен план през сайта www.seewines.com. Ако пратката се доставя до трето лице, КЛИЕНТЪТ декларира, че лицето, което е посочило за контакт при доставката е на възраст над 18 години.

8.8. Заплащането на избрания абонаментен план за винения клуб се извършва през системата на MyPos.eu. ДОСТАВЧИКЪТ не съхранява данни относно банковите карти/сметки или други данни, свързани с тях на Клиентите. С абониране за съответния винен клуб, КЛИЕНТЪТ се съгласява и дава изричното си съгласие системата на MyPos.eu да го таксува автоматично, след подаване на заявка от страна на системата на ДОСТАВЧИКА за настъпил период за заплащане на месечен абонаментен план.

8.9. Всеки КЛИЕНТ може да подари на друг ползвател абонамент за „Винен клуб“ като заплати предварително стойността на абонаментния пакет. В този случай са приложими стандартните условия за продажба на ДОСТАВЧИКА от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Със закупуването на подаръчния абонамент за „Винен клуб“ КЛИЕНТЪТ декларира обстоятелствата по чл. 8.7.

8.10. Считано от 02.02.2020 г. ДОСТАВЧИКЪТ прекратява предлагането на посочените в чл. 8.5 Винени клубове.

8.10.1. КЛИЕНТЪТ, който е избрал да се абонира за някой от винените клубове по чл.8.5., ще получи информация за промяната по e-mail/чрез телефонно обаждане, както и писмено с получаваните абонаменти през месец Декември 2019 г. и Януари 2020 г.

8.10.2. Предвид прекратяването на посочените в чл. 8.5. Винени клубове, за да продължи членството си във Винения клуб при условията посочени в чл.8.10.3. КЛИЕНТЪТ ще трябва изрично да се абонира за Винения клуб по смисъла на чл.8.10.3. през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА.

8.10.3. В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал да продължи своето членство във Винен клуб, ще има правото всеки месец да получи кутия с 3 /три/ бутилки вино, внимателно подбрани от екипа на Доставчика.

8.10.4. Останалите условия за абонаментите Винен клуб остават непроменени.

8.10.5. В случай на промяна по избраните от КЛИЕНТА абонамент настъпят промени, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в срок минимум 7 дни пред настъпване на падежа да извести по електронен път КЛИЕНТА и да му даде възможност за бърз отказ от абонамента.

8.11. Гифт карти - Всеки КЛИЕНТ има правото да закупи Гифт карта за пазаруване от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от изрично посоченото за това място на сайта на ДОСТАВЧИКА. За целта, КЛИЕНТЪТ следва да избере цената на Гифт картата, както и имената на нейния ползвател. Върху Гифт картата ще бъдат изписани имената на нейния ползвател, както и срокът й на валидност, който е 3 (три) месеца от датата на издаване. Ползвателят, посочен от КЛИЕНТА може да използва Гифт картата за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН само в срока на валидност на Гифт картата. Ползвателят, посочен от КЛИЕНТА, може да използва Гифт картата само еднократно. Гифт картата не е платежно средство, не може да бъде използвана като такова и не може да се заменя за паричната й равностойност. Поръчани и закупени Гифт карти не подлежат на връщане и сумите по тях не подлежат на възстановяване от страна на ДОСТАВЧИКА. В случай, че ползвателят пазарува от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез Гифт карта и направи поръчка за сума по – ниска от стойността на Гифт картата, остатъкът от стойността на Гифт картата не подлежи на връщане или последващо използване от ползвателя или КЛИЕНТА. С извършване на поръчката за Гифт картата, КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява и декларира, че е уведомен за тези обстоятелства. Гифт картите не могат да бъдат използвани за абониране за винен клуб по смисъла на чл.8.1.

 

8.12. Електронни Сертификати - Всеки КЛИЕНТ има правото да закупи Електронен сертификат за пазаруване от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от изрично посоченото за това място на сайта на ДОСТАВЧИКА.

 

8.12.1. За целта по чл.8.121, КЛИЕНТЪТ следва да избере цената на Електронния сертификат, както и имената на неговия ползвател. Върху Електронния сертификат ще бъдат изписани имената на неговия ползвател, както и срокът му на валидност, който е 3 (три) месеца от датата на издаване.

 

8.12.2. Ползвателят, посочен от КЛИЕНТА по реда на чл.8.121.1. може да използва Електронния сертификат за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН само в срока на валидност на Електронния сертификат. Ползвателят, посочен от КЛИЕНТА, може да използва Електронния сертификат само еднократно.

8.12.3. Електронният сертификат не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност. Поръчани и закупени Електронни сертификати не подлежат на връщане и сумите по тях не подлежат на възстановяване от страна на ДОСТАВЧИКА. В случай, че ползвателят пазарува от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез Електронния сертификат и направи поръчка за сума по – ниска от стойността на същия, остатъкът от стойността на Електронния сертификат не подлежи на връщане или последващо използване от ползвателя или КЛИЕНТА.

8.12.4. КЛИЕНТЪТ поема изцяло риска от неполучаване на Електронния сертификат по електронен път при грешно подадена от негова страна информация (e-mail адрес), изискана за целта на доставка на Електронния сертификат. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение или невъзможност за доставка по електронен път на Електронния сертификат, причинени от технически или други форсмажорни причини, независещи от ДОСТАВЧИКА.

 

8.12.5. С извършване на поръчката за Електронен сертификат, КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява и декларира, че е уведомен за обстоятелства по чл.8.121 – 8.121.5. Електронните сертификати не могат да бъдат използвани за абониране за винен клуб по смисъла на чл.8.1.

 

 

9. БИЛЕТИ И ВАУЧЕРИ

9.1. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предлага за продажба през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН билети за всякакви събития, организирани от ДОСТАВЧИКА, в това число, но не само – дегустации, представяне на вина, изби, винопроизводители и всякакви други събития, свързани с виното.

9.2. Билетите са поименни и могат да бъдат закупени от магазините/търговските обекти на ДОСТАВЧИКА, или по електронен път от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА. Билетите могат да бъдат на хартиен носител или под формата на електронен документ по преценка на ДОСТАВЧИКА. Билетите могат да бъдат използвани от трето лице, различно от КЛИЕНТА, само при наличие на изрично писмено одобрение от страна на ДОСТАВЧИКА.

9.3. Продаваните от ДОСТАВЧИКА билети са за фиксирана дата и цена за всяко отделно събитие. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предлага различни ценови условия за еднотипни събития/събития на една и съща тема, провеждани на различни дати. КЛИЕНТЪТ няма право да използва билет за дата, различна от посочената в билета, без изрично писмено одобрение от страна на ДОСТАВЧИКА и при спазване на условията за събитието на тази дата.

9.4. Закупеният билет не може да бъде върнат или заменен. Правото на отказ по чл. 7 от Общите условия не е приложимо при закупуване на билети от ДОСТАВЧИКА.  

9.5. В случай, че събитието, за което е закупен билет, бъде отложено, ДОСТАВЧИКЪТ съобщава на КЛИЕНТА за отлагането на събитието за друга дата, и му предоставя билет за следващата дата, както и 50 (петдесет) % отстъпка при закупуването на билет за друго събитие, организирано от ДОСТАВЧИКА.

9.6. В случай, че КЛИЕНТЪТ не желае да се възползва от предложението по чл. 9.5., както и в случаите, при които събитието бъде отменено изцяло, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на КЛИЕНТА стойността на закупения билет. ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да възстанови каквито и да е допълнителни разходи на КЛИЕНТА, в това число, но не само – разходи за транспорт, настаняване в хотел и други.

9.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да предоставя на КЛИЕНТИТЕ промоционални ваучери и ваучери за отстъпки. Ваучерите могат да бъдат предоставяни на КЛИЕНТИТЕ на хартиен или електронен носител с рекламна цел и/или като награда от игри, организирани от ДОСТАВЧИКА, както и по всеки един друг законосъобразен начин.

9.8. Ваучерите не подлежат на осребряване и КЛИЕНТИТЕ нямат право да получат равностойността им.

9.9. Ваучерите са валидни до изтичане на срока на валидност, посочен върху тях. По преценка на ДОСТАВЧИКА ваучерите могат да бъдат поименни или ще бъде разрешено ползването им от трети лица.

9.10. КЛИЕНТИТЕ нямат право да препродават, променят, копират или фалшифицират билети и ваучери, предоставяни от ДОСТАВЧИКА.

10. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

10.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1. Договорът между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА се прекратява в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. в случай на упражняване на право на отказ по реда на Закона за защита на потребителите.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

12.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се прилагат законите на Република България.

12.3. Надзорни органи:

1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22

факс: 02 / 988 42 18

Уеб сайт: www.kzp.bg

12.4. Евентуалните спорове, възникнали между ДОСТАВЧИКА и негови КЛИЕНТИ, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта на Европейската комисия ОРС.

Настоящите Общи условия са приети на 30.05.2018 г. и влизат в сила от същата дата. Последна редакция на 18.06.2020.