Free delivery over 119lv
  1. Home
  2. Blog
  3. Wine news
  4. Общи условия на промоция "Релаксирай с чаша вино и NewPay"

Общи условия на промоция "Релаксирай с чаша вино и NewPay"

22.11.2021
Autor: Seewines Admin

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Организатор на Промоцията е „Сийуайнс Логистикс” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, р-н Витоша, бул. България, 106, вх. Д, представлявано от Управителя Янко Ефремов.

1.2. Промоцията се провежда със съдействието на „Ню Пей“ АД, вписано в Търговския регистър и регитъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 206470432, със седалище и адрес на управление: град София, район Триадица, п.к. 1000, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 3, което дружеството осигурява наградите в настоящата Промоция.

1.3. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на Промоцията в интернет страницата на  Организатора https://seewines.com/ 

1.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители в интернет страницата https://seewines.com/ 

1.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в интернет страницата си https://seewines.com/, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

2. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Промоцията се провежда в периода от 22.11.2021 г. до 23.50 ч. на 28.11.2021 г., вкл.

2.2. Промоцията се провежда на територията на Република България чрез профила на Организатора в социалната мрежа Facebook на адрес https://www.facebook.com/Seewines

 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. В периода на Промоцията, посочен по-горе, Организаторът ще публикува в профила си в социалната мрежа на адрес https://www.facebook.com/Seewines съобщение, с което ще покани участниците да споделят в коментар под публикацията не по-късно от 7 дни след публикуване на поста, снимка специален момент с чаша вино. 

3.2. Участието в играта не е обвързано с ползване на продуктите или услугите на Организатора или на „Ню Пей“ АД

3.3 Участниците, изпълнили условията на настоящта Промоция, участват в теглене за една от общо три награди – ваучер на стойност 30 лв. за покупка от интернет магазина на Организатора https://seewines.com/. Ваучерите могат да бъдат използвани от печелившите участници в срок до 3 месеца след получаването им.

3.4. Тегленето на наградите ще се извърши на 30.11.2021 г. чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената на печелившите участници. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове, за което се съставя протокол.

3.5. Името или псевдонимите на печелившите участници, посочени във Facebook-профилите им, заедно с профилните им снимки, ще бъда обявени в деня на тегленето във Facebook - страницата на Организатора – на адрес https://www.facebook.com/Seewines

, до края на деня, в който е проведено тегленето.

3.6. В 7-дневен срок от обявяването на резултатите от тегленето, всеки печеливш участник трябва да се свърже с Организатора на лично съобщение на страницата на Организатора https://www.facebook.com/Seewines като предостави две имена, телефонен номер и имейл адрес, на който да получи наградата си.

3.7. Участникът губи право да получи наградата, в случай че не потърси потърси организатора при условията и в сроковете съгласно т.3.6.

 

3.8 Отстъпката е в размер на 30 лв. (тридесет лева) и се приспада от стойността на следващата покупка, направена от потребителя в онлайн магазина на Организатора. Ако стойността на направената по предходното изречение покупка, е по-ниска от 30 лв. (тридесет лева), отстъпката, която потребителят ще получи е до стойността на тази (следваща) покупка, като потребителят губи право да получи остатъка от отстъпката до 30 лв. (тридесет лева) под каквато и да е форма, включително като парично уравняване (изплащане на разликата), или като отстъпка при следващи покупки.

 

4. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, които са изпълнили настоящите Общи условия.

4.2. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

 

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Промоцията се провежда се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.