Free delivery over 119lv
  1. Home
  2. Blog
  3. Wine news
  4. Официални правила за участие в играта – “Колело на късмета”

Официални правила за участие в играта – “Колело на късмета”

21.06.2023
Autor: Seewines

I. Организатор.

1. Организатор на играта “Колело на късмета” („Играта‘) е „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, с ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. „България“ № 106 („Организатор“)

2. Правилата за участие в Играта („Правила“) са достъпни на интернет страницата на Играта, намираща се на следния адрес: https://seewines.com/blog 

3. Организаторът на Играта запазва правото си, по всяко време да допълва и/или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила, след като са оповестени на посочения в предходната точка имейл адрес.

II. Територия на провеждане на Играта.

1. Играта се организира и провежда изцяло на територията на Република България, посредством електронния магазин на Организатора – www.seewines.com, както и официалната страница на играта, находяща се на адрес:

III. Период на Играта.

  1. Играта е отворена от  21.06 до 21.07.2023 г., включително.
  2. Организаторът запазва правото си по всяко време да промени и/или удължи периода на Играта. В случай на подобно изменение, промените ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта.

IV. Участници

1. В Играта могат да участват всички физически лица, с местоживеене в Република България, които имат навършена 18-годишна възраст.

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години, както и че имат право валидно и неограничено, самостоятелно да извършват всички действия, във връзка с участието в Играта.

3. В Играта нямата право да участват служители на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, „Сийуайнс“ АД, „Сийуайнс Спирит“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи, братя, сестри).

V. Механизъм на Играта.

1. Желаещите да участват, попадат в интернет страницата на Играта, находяща се на следния интернет адрес: www.seewines.com, посредством клик върху рекламен банер, отваряне на линк, сканиране на QR код или друг способ.

2. След попадане на интернет страницата, желаещите да участват задължително следва да посочат:

- свой валиден и активен имейл адрес;

- че са съгласни да получават маркетингови съобщения;

- че имат навършена 18-годишна възраст към съответния момент;

- че са прочели и са съгласни с настоящите Правила и/или други условия посочени на интернет страницата, по преценка на Организатора.

Лица, желаещи да участват, които не са изпълнили някое от тези изисквания, нямат право да участват в Играта.

3. След като са изпълнили всички изисквания, посочени в предходната точка, участниците имат право, посредством клик върху изричен бутон, да завъртят колело, разделено на сектори, в които са изобразени различни суми на проценти отстъпка.

4. Колелото попада на определен сектор, на случаен принцип, като участникът печели съответната награда посочена в този сектор, от която може да се възползва и получи при поръчка от електронния магазин на Организатора: www.seewines.com

5. Всяко придобито право за използване на отстъпка, може да се ползва само веднъж. В случай, че участникът не използва съответното право на отстъпка, в рамките на 3 (три) дни от участието му в Играта (завъртането на колелото), той губи правото да се възползва от наградата след това.

6. Всеки посочен валиден и активен имейл адрес има право само на едно участие в Играта. 

7. В случай на каквото и да е съмнение за злоупотреба с механизма на Играта, Организаторът си запазва правото да не предостави спечелената от съответния участник награда или процент отстъпка. Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на злоупотреба. Проверка за злоупотреба може да бъде извършвана по всяко време.

VI. Награди

1. Наградите в Играта се предоставят от Организатора и представляват:

- правото да се използва различен процент отстъпка в размер до максимум 20%, при направена поръчка от електронния магазин на Организатора;

- Термометър за вино

- Безплатна доставка

- Бонбони La feve

2. Участникът разбира какъв е процентът отстъпка, който има право да ползва, или каква е спечелената награда, веднага след завъртането на колелото, като ще получи подробни инструкции на момента, които ще им бъдат изпратени и по имейл.

3. Участниците ще получават, съответно ще ползват спечелената от тях отстъпка или награда, при поръчка от електронния магазин на Организатора, посредством въвеждането на промо код или по друг начин, съгласно инструкциите на Организатора. 

4. Организаторът запазва правото си да поставя изискване за минимална стойност на поръчка, обвързана или необвързана със спечелена награда, която е необходимо да е изпълнена, за да може да бъде получена наградата, както и да ограничава продуктите от своя електронен магазин, които участниците могат да закупят, използвайки спечеленото от тях право на отстъпка.

5. Не се допуска преотстъпване на правото на отстъпка към трето лице.

6. Поръчката на продукти от електронния магазин на Организатора се извършва с оглед и в съответствие с Условията за ползване на електронен магазин www.seewines.com, налични на адрес https://seewines.com/usloviia-za-polzvane 

VII. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност, в случай, че участник е предоставил грешни, неверни и/или невалидни данни.

2. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай на невъзможност за участие в Играта, поради технически проблеми с достъпа до интернет страницата на Играта, проблеми с телекомуникационни мрежи, системи, устройства, или други проблеми от подобно естество, както и поради възникването на други форсмажорни обстоятелства.

VIII. Прекратяване на Играта

1. Играта приключва с изтичането на посочения от Организатора в настоящите Правила срок.

2. Независимо от горното, Организаторът запазва правото си да прекрати Играта по всяко време и изцяло по своя преценка.

IX. Спорове.

1. При възникване на спорове между Организатора и някой от участниците, те ще бъдат решавани посредством преговори между страните, като при невъзможност да се постигне съгласие, спорът може да бъде заведен пред компетентните административни или съдебни органи.

X. Обработване на личните данни

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имейл, дата на раждане) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора и/или друго дружество от групата на Организатора, както и техни подизпълнители, само за цели, свързани с настоящата Игра, на основание даденото от съответното лице съгласие.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

3. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес: [email protected]

4. Използването – събирането и администрирането на личните данни на участниците, ще се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните 679/2019 г. (GDPR), българския Закон за защита на личните данни, както и с Политиката за защита на личните данни на Организатора, която е достъпна на следния адрес: https://seewines.com/politika-za-poveritelnost