Free delivery over 119lv
  1. Home
  2. Blog
  3. Wine news
  4. Игра "Винени летни приключения" Условия

Игра "Винени летни приключения" Условия

07.06.2024
Autor: Seewines

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА –

“Винени летни приключения”

 

I. Организатор

1. Организатор на промоционалната игра “Винени летни приключения” („Играта‘) е „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, с ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. „България“ № 106 („Организатор“)

2. Правилата за участие в Играта („Правила“) са достъпни на Интернет-страница:  https://seewines.com/  С участието си в Играта Участниците се съгласяват, че приемат условията и Правилата за участие в нея.

3. Организаторът на Играта запазва правото си, по всяко време да допълва и/или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила, след като са оповестени на посочения в предходната точка онлайн адрес.

 II. Територия на провеждане на Играта

1. Играта се организира и провежда изцяло на територията на Република България, посредством електронния магазин на Организатора с адрес: https://seewines.com/ и в магазин Seewines Gallery на Организатора, находящ се на адрес гр. София, бул. „България“ 106.[PP1] [MT2] [PP3] [MT4] 

III. Период на Играта

1. Играта е отворена от 00:00 ч. на 7.6.2024 г. до 23:59 ч. на 30.6.2024 г., включително.

2. Организаторът запазва правото си по всяко време да промени и/или удължи периода на Играта. В случай на подобно изменение, промените ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта.

IV. Участници

1. В Играта могат да участват физически лица, с местоживеене в Република България, които имат навършена 18-годишна възраст.

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години, както и че имат право валидно и неограничено, самостоятелно да извършват всички действия, във връзка с участието в Играта.

3. В Играта нямат право да участват служители на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, „Сийуайнс“ АД, „Сийуайнс Спирит“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи, братя, сестри).

V. Механизъм на Играта.

1. За да се регистрира Участие в Играта всеки участник трябва да е направил поръчка чрез електронния магазин, находящ се на интернет адрес https://seewines.com или в магазин Seewines Gallery находящ се на адрес гр. София, бул. „България“ 106 на Организатора, в периода от 00:00 ч. на 7.6.2024 г. до 23:59 ч. на 30.6.2024 г., чиято обща стойност надвишава 100 (сто) лева с ДДС.

2. Всяка една извършена отделна поръчка на стоки над посочената в чл.V.1. стойност се регистрира автоматично и дава право на 1 (едно) участие в Играта (наричано по-долу за краткост „Участие“).

3. Поръчките се осъществяват в съответствие с Условията за ползване на електронния магазин на Организатора, достъпни на следния интернет адрес: https://seewines.com/usloviia-za-polzvane.

4. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната Игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва Правилата за участие и/или Условията за ползване на електронния магазин и/или Участник, които не е заплатил направената поръчка, и/или Участник, който е упражнил правото си на отказ от направената поръчка.

5. Участието в Играта с награди и получаването на награда е доброволно, като всеки автоматично регистриран участник може да заяви изрично пред Организатора, че не желае да участва в нея, или че не желае да получи спечелена награда на имейл - [email protected].

6. В случай на каквото и да е съмнение за злоупотреба с механизма/правилата на Играта, Организаторът си запазва правото да не предостави спечелената от съответния участник награда. Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на злоупотреба. Проверка за злоупотреба може да бъде извършвана по всяко време.

VI. Награди

1. Наградите, осигурени от Организатора, за целия период на провеждане на играта, са:

- 1 ( един) електронен ваучер за почивка за двама в изба Едоардо Миролио с винена програма, включваща: една нощувка (за стаи Мерло, Рубин,Шардоне, Каберне, Мавруд или Мускат в зависимост от свободната наличност към конкретната дата на настаняване) със закуска за двама и еднокрактна винена дегустация. Не се покрива транспорт. Наградата може да се използва в рамките на една година, считано от дата на теглене, съгласно VII.1 по-долу.

- 5 ( пет) броя електронни ваучери на стойност 50 лв. за нашия онлайн магазин seewines.com или Магазин Seewines Gallery, бул. „България“ 106, със срок на валидност посочен във ваучера. В случай, че не бъде използван в посочения срок, стойността на ваучера не подлежи на възстановяване. Ако стойността на ваучера е по-малка от цената на избрания продукт, то разликата се доплаща от печелившия участник. Ако стойността на поръчката е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, разликата между двете суми не се връща и не може да се използва за друга поръчка.

- 40 (четиридесет) броя шоколадови изкушения от La Feve „Мисли, живеещи в сърцето“.

2. Всяко едно регистрирано Участие дава възможност на участника да спечели само 1 (една) от посочените в VI.1. награди. Всеки участник може да спечели повече от една награда, в случай че е регистрирал повече от едно участие.

3. Наградата не може да бъде променяна/заменяна, включително и за нейната парична равностойност. Наградата не може да бъде преотстъпвана.

VII. Принцип на раздаване на наградите

1. Печелещите награда участници („Печеливши“) се теглят на случаен томболен принцип на 22.07.2024 г. в присъствието на представители на Организатора. При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип допълнително и толкова резервни печеливши участници, колкото награди има.

2. В срок до 10 (десет) работни дни от тегленето: :

·       на Печелившите участници, спечелили електронни ваучери, Организаторът изпраща ваучера на собствения им електронния адрес, посочен при поръчката чрез електронния магазин  https://seewines.com на Организатора или на посочения  писмено от Участника собствен електронен адрес при поръчката в магазина Seewines Gallery, находящ се на адрес гр. София, бул. „България“ 106[PP8] . Наградите се считат за връчени с изпращането на електронни ваучери на посочените от Печелившите електронни адреси;

·       с Печелившите участници, спечелили шоколадови изкушения от La Feve „Мисли, живеещи в сърцето“, представител на Организатора ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения при поръчката телефон за обратна връзка или предоставената електронна поща, за да уточнят данни за получаване на наградата, в това число адрес.

3. В случай че Организаторът не може да се свърже с Печеливш, спечелил шоколадови изкушения, при направени 3 опита и/или Печелившият не отговори на имейла от Организатора в рамките на 3 работни дни от изпращането на имейла, Печелившият губи правото си да получи наградата.

4. След получаване на необходимите данни от Печелившите, спечелили шоколадови изкушения, Организаторът организира, в срок до 30 дни от получаването на данните, изпращане на наградите чрез куриерска служба до посочения от Печелившия адрес. Разходите, свързани с получаването на наградата чрез куриер, са за сметка на  Организатора. В случай че Печеливш участник откаже приемането на наградата и/или не потърси пратката си в срок от 7 календарни дни след уведомление от страна на куриер и същата се върне до Организатора, последният си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

5.1. За всички награди, чиято пазарна стойност е над 100 лева - с оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата, печелившият е длъжен да предостави допълнителни данни.[PP9] [PP10] [DM11] [DM12] 

5.2. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице, спечелило награда, се предоставя служебна бележка за платения от „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД данък по образец.

6. Печеливш Участник има право да се откаже от наградата. В този случай Организаторът запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си.

VII. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност, в случай, че участник е предоставил грешни, неверни и/или невалидни данни.

2. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник или негов представител да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш

3. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай на невъзможност за участие в Играта, поради технически проблеми, проблеми с телекомуникационни мрежи, системи, устройства, или други проблеми от подобно естество, както и поради възникването на други форсмажорни обстоятелства, нормативни, или законови ограничения.

VIII. Прекратяване на Играта

1. Играта приключва с изтичането на посочения от Организатора в настоящите Правила срок.

2. Независимо от горното, Организаторът запазва правото си да прекрати Играта по всяко време и изцяло по своя преценка.

IX. Спорове.

1. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши, за претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални Правила или по други подобни поводи.

2. При възникване на спорове между Организатора и някой от участниците, те ще бъдат решавани посредством преговори между страните, като при невъзможност да се постигне съгласие, спорът може да бъде заведен пред компетентните административни или съдебни органи.

 X. Обработване на личните данни

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имейл, дата на раждане) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора и/или друго дружество от групата на Организатора, както и техни подизпълнители, само за цели, свързани с настоящата Игра, на основание даденото от съответното лице съгласие.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

3. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес: [email protected]

4. Използването – събирането и администрирането на личните данни на участниците, ще се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните 679/2019 г. (GDPR), българския Закон за защита на личните данни, както и с Политиката за защита на личните данни на Организатора, която е достъпна на следния адрес: https://seewines.com/politika-za-poveritelnost

 

Настоящите Правила са приети и утвърдени от Управителя на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД.