Безплатна доставка над 119лв
  1. Начало
  2. Блог
  3. Новини
  4. Официални правила за участие в играта - 5-ти рожден ден на Seewines

Официални правила за участие в играта - 5-ти рожден ден на Seewines

02.10.2023
Автор: Seewines

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА –

“5-ТИ РОЖДЕН ДЕН НА SEEWINES”

 

I. Организатор

1. Организатор на промоционалната игра “5-ти рожден ден на Seewines” („Играта‘) е „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, с ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. „България“ № 106 („Организатор“)

2. Правилата за участие в Играта („Правила“) са достъпни на интернет страницата на Играта, намираща се на следния адрес: : https://seewines.com/  С участието си в Игра Участниците се съгласяват, че приемат условията и Правилата за участие в нея.

3. Организаторът на Играта запазва правото си, по всяко време да допълва и/или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила, след като са оповестени на посочения в предходната точка онлайн адрес.

 

II. Територия на провеждане на Играта

1. Играта се организира и провежда изцяло на територията на Република България, посредством електронния магазин на Организатора с адрес: https://seewines.com/.

 

III. Период на Играта

1. Играта е отворена от 00:00 ч. на 01.10.2023 г. до 23:59 ч. на 31.10.2023 г., включително.

2. Организаторът запазва правото си по всяко време да промени и/или удължи периода на Играта. В случай на подобно изменение, промените ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта.

 

IV. Участници

1. В Играта могат да участват всички физически лица, с местоживеене в Република България, които имат навършена 18-годишна възраст.

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години, както и че имат право валидно и неограничено, самостоятелно да извършват всички действия, във връзка с участието в Играта.

3. В Играта нямат право да участват служители на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, „Сийуайнс“ АД, „Сийуайнс Спирит“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи, братя, сестри).

 

V. Механизъм на Играта.

1. За да се регистрира Участие в Играта трябва да е направил поръчка чрез електронния магазин на Организатора, находящ се на интернет адрес https://seewines.com/, в периода от

00:00 ч. на 01.10.2023 г. до 23:59 ч. на 31.10.2023г, чиято обща стойност надвишава 99,00 (деветдесет и девет) лева, с ДДС.

2. Всяка една извършена отделна поръчка на стоки над посочената в чл.V.I. стойност се регистрира автоматично и дава право на 1 (едно) участие в Игра (нар по-долу за краткост „Участие“) и възможност за спечелване на само 1 (една) от посочените в Раздел VI награди при тегленето на печеливш участник по реда на Раздел VII.

3. Поръчките се осъществяват в съответствие с Условията за ползване на електронния магазин на Организатора, достъпни на следния интернет адрес: https://seewines.com/usloviia-za-polzvane.

4. С участието си в промоционалната Игра участниците се съгласяват, че приемат условията и Правилата за участие в нея.

5. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната Игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва Правилата за участие и/или Условията за ползване на електронния магазин и/или Участник, които не е заплатил направената поръчка и/или Участник, които не е заплатил направената поръчка, и/или Участник, който е упражнил правото си на отказ от направената поръчка.

6. Участието в Играта с награди и получаването на награда е доброволно, като всеки автоматично регистриран участник може да заяви изрично пред Организатора, че не желае да участва в нея, или че не желае да получи спечелена награда.

7. В случай на каквото и да е съмнение за злоупотреба с механизма/правилата на Играта, Организаторът си запазва правото да не предостави спечелената от съответния участник награда. Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на злоупотреба. Проверка за злоупотреба може да бъде извършвана по всяко време.

 

VI. Награди

1. Всеки регистриран Участник може да спечели една от следните награди:

- Един от общо 5 (пет) броя Абонамент за Mystery box за 3 месец – “Classic”;

- Един от общо 5 (пет) броя Подаръчни карти за 100 лв.;

- Един от общо 5 (пет) броя бутилки шампанско Bruno Paillard премиер кюве без кутия/750 мл./;

- Един от общо 5 (пет) броя комплекта чаши Zieher (по 2 бр. в комплект);

- Един от общо 5 (пет) броя Gourmet Combo комплекта.

1.1. Видът на наградата „Gourmet Combo комплект“ се избира от Организатора, като може да бъде различен за всеки един Печеливш.

2. Всяко едно регистрирано Участие дава възможност на участника да спечели само 1 (една) от посочените в VI.1. награди.

3. Наградата не може да бъде променяна/заменяна, включително и за нейната парична равностойност. Наградата не може да бъде преотстъпвана.

 

VII. Принцип на раздаване на наградите

1. Печелещите награда участници („Печеливши“) се теглят на случаен томболен принцип на 05.01.2023 г. в присъствието на представители на Организатора.

2. В срок до 7 дни от теглене на Печелившите, представител на Организатора ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения при поръчката телефон за обратна връзка или предоставената електронна поща, за да уточнят данни за получаване на наградата, в това число адрес.

3. В случай, че Организаторът не може да се свърже с Печеливш при направени 3 опита и/или Печелившият не отговори на имейла от Организатора в рамките на 3 работни дни, Печелившият губи правото си да получи наградата.

4. След получаване на необходимите данни от Печелившите, Организаторът организира, в срок до 30 дни от получаването на данните, изпращане на наградите чрез куриерска служба до посочения от Печелившия адрес.

5. За всички награди, чиято пазарна стойност е над 100 лева - с оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата, печелившият е длъжен да предостави допълнителни данни.

 

VII. Отговорност

1. Организаторът не носи отговорност, в случай, че участник е предоставил грешни, неверни и/или невалидни данни.

2. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник или негов представител да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш

3. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай на невъзможност за участие в Играта, поради технически проблеми, проблеми с телекомуникационни мрежи, системи, устройства, или други проблеми от подобно естество, както и поради възникването на други форсмажорни обстоятелства, нормативни, или законови ограничения.

 

VIII. Прекратяване на Играта

1. Играта приключва с изтичането на посочения от Организатора в настоящите Правила срок.

2. Независимо от горното, Организаторът запазва правото си да прекрати Играта по всяко време и изцяло по своя преценка.

 

IX. Спорове.

1. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши, за претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални Правила или по други подобни поводи.

2. При възникване на спорове между Организатора и някой от участниците, те ще бъдат решавани посредством преговори между страните, като при невъзможност да се постигне съгласие, спорът може да бъде заведен пред компетентните административни или съдебни органи.

 

X. Обработване на личните данни

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имейл, дата на раждане) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора и/или друго дружество от групата на Организатора, както и техни подизпълнители, само за цели, свързани с настоящата Игра, на основание даденото от съответното лице съгласие.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

3. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес: [email protected]

4. Използването – събирането и администрирането на личните данни на участниците, ще се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните 679/2019 г. (GDPR), българския Закон за защита на личните данни, както и с Политиката за защита на личните данни на Организатора, която е достъпна на следния адрес: https://seewines.com/politika-za-poveritelnost

 

Настоящите Правила са приети и утвърдени от Управителя на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД.