Безплатна доставка над 119лв
  1. Начало
  2. Блог
  3. Новини
  4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за ИГРА в “Колелото на печалбите”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за ИГРА в “Колелото на печалбите”

19.05.2021
Автор: Seewines Admin

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА и РАЗРАБОТЧИК И АДМИНИСТРАТОР НА СОФТУЕРА НА ИГРАТА.

Играта се организира от Сийуайнс Логистикс ЕООД, ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, бул. България, 106, вх. Д, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ/ОРГАНИЗАТОР, а софтуерната разработка на продукта, чрез който се провежда Играта (Колело на печалбите), се администрира от „ЕПСА-Медия Маркет“ ЕООД, ЕИК 205312778, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул „Иван Вазов № 38, наричано по долу за краткост Разработчик/Епса-Медия

 

ЧАСТ 2. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА.

2.1. ТЪРГОВЕЦЪТ и Епса-Медия предоставят възможност на участниците, когато използват своята “EasyPay Карта”, да участват в Играта и възможност да спечелят награда, при спазване на настоящите Официални правила за участие в Играта (“Правила/та”). Играта се провежда под надслов „Колелото на печалбите“, като всички награди са осигурени и се предоставят безвъзмездно от ТЪРГОВЕЦА. 

2.2. Броят и видът на наградите, които ще бъдат раздадени се определя от ТЪРГОВЕЦА, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящите правила, е достъпен и на адрес: https://seewines.com/blog 

 

ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Началото на провеждане и края на играта са описани и в “Приложение 1 – Срокове и списък с награди на играта”.

 

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България в интернет пространството чрез приложението “Viber” чрез услугата “EasyPay Карта”. 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което отговаря едновременно на следните условия: 

5.1.1. Лицето притежава издадена “EasyPay Карта” и сметка, разполага с наличност по картата си и извършва платежни операции (трансакции) с картата – получаване на приход по свързаната с картата сметка или извършва теглене на суми от банкомат; 

5.1.2. Лицето е активирало услугата “EasyPay Карта” в приложението “Viber” за проследяване на движения по сметката и генериране на справки за наличност. 

5.2. Участието в Играта е безплатно. 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Участието в Играта се реализира в периода посочен в част 3, както следва: 

6.1. Колелото, посредством което се провежда Играта, е с 12 сектора, като наградите, показани в секторите, се визуализират на случаен принцип преди всяко завъртане на Колелото. Има сектори, които не носят награда.

6.2. Възможността за завъртане на Колелото може да се генерира в услугата “EasyPay Карта” в приложението “Viber” при следните условия: 

6.2.1. Получаване на приход по картата. Важно!: При захранване на сметката с карта, регистрирана в профил в ePay.bg на участника, не се предлага възможност за завъртане на Колелото.

6.2.2. извършва теглене на суми от банкомат; 

6.2.3. Важно!: Възможността за завъртане на Колелото се генерира на случаен принцип! Не се гарантира генериране на възможност за завъртане на Колело при всеки възможен получен приход по картата;

6.3. Счита се, че с първото си завъртане на колелото по реда, посочен в т. 6.6, съответният Участник се регистрира за участие в Играта и приема и се съгласява с настоящите Правила, като се задължава да ги спазва. Регистрацията за участие в Играта е еднократна и важи за целия период на провеждане на Играта, посочен в т.3.

6.4. С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организираната Игра.

6.5. Чрез бутона “Завърти“ участникът стартира виртуалното завъртане на Колелото. Участникът има възможност да спре колелото с бутон „Стоп“. Ако бутона „Стоп“ не бъде натиснат Колелото ще спре автоматично след произволно време, не по-кратко от 5 секунди след натискане на бутона “Завърти”. Ако след завъртането, Колелото спре върху сектор с лого на Търговеца, участникът печели награда. За да вземе съответната награда, печелившият участник трябва да посети сайта на търговеца, посочен в т. 2.2 по-горе. За целта участникът получава съобщение с повече информация относно вида и начина, по който може да получи наградата си.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. 

НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЧЕЛЕНА НАГРАДА.

7.1. Броят и размерът на отделните награди за периода на играта са посочени на сайта на Търговеца на адрес: https://seewines.com/blog и в Приложение № 1, неразделна част от тези правила.

7.2 Печелившите в Играта участници получават кратка информация чрез приложението “EasyPay Карта” във Viber за реда, по който да проследят вида на спечелената от тях награда и начина, по който могат да я получат. 

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ.

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник или 

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на ОРГАНИЗАТОРА.  

8.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията. 

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ или Епса-Медия имат неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си, на www.epsa.media и https://seewines.com/blog, в случай, че се установят злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването на Играта. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.

8.4. С включването си в Играта всеки участник се счита за информиран, че при спечелване на награда от Играта ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да поиска от Участника провеждане на кратко интервю, което ще се излъчи в електронна медия/и, избрани от ОРГАНИЗАТОРА, както и да направи снимки на печелившия участник, които да използва в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от ОРГАНИЗАТОРА. 

8.5. Разработчикът на Софтуера Епса-Медия няма отношение към провежданата от ТЪРГОВЕЦА игра и раздаваните в нея награди. 

ЧАСТ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни. 

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено за следните цели: провеждане на Играта и съответно получаване на награда по указания в настоящите правила ред, включително - определяне на печелившите Участници, предоставяне на наградите и обявяване на печелившите участници в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от ОРГАНИЗАТОРА. 

9.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни, а именно: три имена, телефонен номер, както и други данни, събрани във връзка с нормативни изисквания, да бъдат обработвани от ОРГАНИЗАТОРА за посочените в т.9.2. цели. Участник, спечелил от Играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение (снимка) от ОРГАНИЗАТОРА, в качеството му на победител. 

9.4. Всеки Участник има всички права по Общия регламент относно защитата на данните, включително, но не само, право на достъп, коригиране и изтриване на своите лични данни, както и право на ограничаване на обработването. 

9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ изтрива и заличава предоставените му, от участниците в Играта лични данни, при постигане на целите, за които са събрани, освен ако е налице нормативно изискване за тяхното съхранение. 

9.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от  ТЪРГОВЕЦА, както и начините за упражняване на посочените в настоящата ЧАСТ 9 права може да бъде получена посредством „Политика за поверителност и защита на личните данни“, достъпна на сайта на  ОРГАНИЗАТОРА. 

ЧАСТ 10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

10.1. Настоящите Правила влизат в сила на датата на публикуването им на адрес на ОРГАНИЗАТОРА: https://seewines.com/blog и ще бъдат достъпни за целия период на Играта. 

10.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила. 

10.3. Настоящите Правила могат  да бъдат променяни или допълвани, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес на ОРГАНИЗАТОРА: https://seewines.com/blog. Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на ОРГАНИЗАТОРА за промени в настоящите правила.

10.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък (в случай че печалбата подлежи на облагане с данък по смисъла на настоящата точка) въз основа брутната сума на спечелената награда и го превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на ОРГАНИЗАТОРА. 

10.5. С приемането на тези ПРАВИЛА всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни всички свои законови задължения. 

10.6. С приемането на тези ПРАВИЛА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на ОРГАНИЗАТОРА, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на ОРГАНИЗАТОРА, включително всички необходими лични данни на участника. 

10.7. Спорове между ОРГАНИЗАТОРА и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСЪК НАГРАДИ И СРОКОВЕ НА ИГРАТА
 

Вид награда

Количество

Начална дата

Крайна дата

Валидна до

Промо код за 10% отстъпка за категория “Вино”, при пазаруване от онлайн магазин www.seewines.com.

500

18.05.2021 г. 

18.06.2021 г. 

25.06.2021 г. 

Промо код за безплатна доставка, при пазаруване от онлайн магазин www.seewines.com.

200

18.05.2021 г. 

18.06.2021 г. 

25.06.2021 г. 

Промо код за безплатна бутилка вино, при пазаруване от онлайн магазин www.seewines.com.

40

18.05.2021 г. 

18.06.2021 г. 

25.06.2021 г.