Безплатна доставка над 119лв
  1. Начало
  2. Блог
  3. Новини
  4. Игра "Плажна идилия с Шато Кавалие"

Игра "Плажна идилия с Шато Кавалие"

17.07.2023
Автор: Seewines

Общи условия и правила за провеждане на Играта „#Плажна идилия с Шато Кавалие”.

 

Плажна идилия с Шато Кавалие

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта „#Плажна идилия с Шато Кавалие” се организира и провежда от „Сийуайнс Логистикс” ЕООД, ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, бул. „България № 106, вх. Д, ап. 9, представлявано от управителя Мариана Казакова. (наричано по-долу за краткост „Организатор").

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Играта „#Плажна идилия с Шато Кавалие”

(„Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 18.07.2023 г. и продължава до 25.07.2023 г. включително, като правилата са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години, което пребивава на територията на Република България. В настоящата игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Сийуайнс Логистикс” ЕООД, както и служители на подизпълнителите на „Сийуайнс Логистикс” ЕООД, съдействащи за организирането и провеждането на настоящата игра, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).

Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с описаните правила, наричани тук за краткост „Правила“. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила незабавно считано от оповестяването им на сайта (seewines.com), Facebook и Instagram страницата на „Сийуайнс Логистикс” ЕООД (https://www.facebook.com/seewineshttps://www.instagram.com/seewines ) .

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всеки, който желае да се включи в играта, може да го направи с отбелязване на двама души в коментари под поста за обявяване на играта, последване на Инстаграм страницата на „Сийуайнс Логистикс” ЕООД и споделяне на поста в стори. Участието в играта не е обвързано с покупка.

V. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта стартира на 18.07.2023 г. и приключва в 13.00 ч на 25.07.2023 г.  

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Печелившият участник ще бъдат определен на лотариен принцип чрез томбола, след което двете имена на победителя ще бъдат обявени на Story в Instagram страницата на “Сийуайнс Логистикс “ ЕООД до 26.07.2023 г. Изтегленият участник ще получи лично съобщение от Организатора и трябва да посочи нужните данни за доставка. Ако изтеглен победител не потърси (приеме) наградата си в двудневен срок от обявяването му като победител, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди/ценности.

VII. НАГРАДИ:

Наградният фонд  в Играта е както следва:
1 бр  Плажна шапка Шато Гран Кавалие 
2 бр. Шато Гран Кавалие Кот де Прованс 750 мл

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни. С участието си, всеки участник декларира, че се е запознал и съгласил с настоящите правила на тегленето. Организаторът да обработва и съхранява неговите лични данни за целите, при условията и в сроковете, посочени в Правилата. Ако участникът желае да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни от Организатора, той може да отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Инстаграм-страницата на Организатора или по мейл [email protected].

a) данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него: „Сийуайнс Логистикс” ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 205017678 , със седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, бул. „България № 106, вх. Д, ап. 9, телефон 0700 20 202 имейл [email protected];

б) Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице позащита на личните данни („ДЗЛД“) на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД – М. Ханджийска, ел. поща [email protected]. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД на следния адрес: https://seewines.com/privacy-protection

в) Целите на обработване са: участие в Играта, определянето на печеливш участник и връчване на наградата, статистика, проучване на пазара и извършване на търговски анализи. Правно основание за обработване: изричното съгласие на участниците и спечелилия участник;

г) Съответните категории лични данни: имейл адрес; телефон, име и фамилия, посочени от печелившия с цел да бъде връчена наградата им; адрес, посочен от печелившия, на който да бъде връчена наградата му;

д) Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива: Организаторът на играта е получател на предоставените лични данни, като той може да предостави името, фамилията, адреса, имейл адреса и телефонния номер, получени от печелившия участник, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на наградата.

е) За целите на провеждане на играта, администраторът не предвижда предаване на данни на трета държава или международна организация.

ж) Срокът, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок: личните данни ще се съхраняват в рамките на 6 (шест) месеца след приключване на играта с цел публичното огласяване на резултатите от нея и реклама;

з) Когато обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е), законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна – не е приложимо;

и) Права на предоставилите лични данни лица: Физическите лица имат право да знаят дали дружеството обработва техните лични данни и/или лична информация и право на достъп до тях, като поискат безплатно копие на личните си данни и информация. Имат право да поискат и получат отнасящите се до тях лични данни, които те са предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предават на друг администратор. Дружеството може да таксува с приемлива такса за предоставянето на описаната по-горе информация или да не действа по искането на съответно физическо лице, ако то е явно неоснователно и прекомерно. Физическите лица имат право да спрат дружеството да им изпраща маркетингови съобщения. Имат право да поискат дружеството да коригира данни за тях, които са непълни, неточни или остарели. Имат право да поискат изтриване на определени данни/информация за тях, да ограничат използването на техни данни/ информация или да се противопоставят (възразят) на определени употреби. В случай че дружеството получи искане от физическо лице за упражняване на някое от изброените по-горе права, то има право да изиска допълнителна информация за физическото лице, за да потвърди самоличността му. Дружеството ще изпълни всяко искане на физическо лице до степента, изисквана от приложимото законодателство. Администраторът се задължава да не обработва чувствителни и специални данни за целта на настоящата игра, (включително на негови специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация), а физическото лице има право да оттегли съгласието си по всяко време, като с това си действие няма да засегне законосъобразността на обработването на данните/ информацията му въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено. Физическите лица имат право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че правата им са нарушени. Надзорният орган в България е Комисия за защита на личните данни, която се намира на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; e-mail: [email protected].

й) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, - не е приложимо;

к) предоставянето на лични данни е необходимо за сключването на договор за дарение на спечелената награда, Субектът на данните не е длъжен да предостави личните си данни и ако не ги представи, не би могъл да получи спечелената награда.

IX. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участници се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора и неговите партньори свои лични данни, изброени в Раздел VIII, буква Г, включително и адрес за доставка на наградата, в случай, че са спечелили същата. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея, както и за реклама. При предоставяне на данните на трети лица Организаторът ще изпълни законовите изисквания, свързани със защитата на личните данни. Участието на потребителите в Играта е изцяло доброволно. В случай че спечелилият наградата участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, включително и адрес, които са необходими за доставка на наградата, и поради това Организаторът не е в състояние да достави същата в продължение на седем дни след нейното приемане, той определя за печеливш друг участник. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането Играта. Организаторът не е длъжен да обосновава или да води каквато и да е кореспонденция с трети лица във връзка с взети решения по повод или по време на Играта, както и относно определянето на победителите. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до сайта на “Сийуайнс Логистикс“ ЕООД (https://seewines.com), невъзможност да сеправят поръчки и всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

Организаторът на Играта посочва, че Facebook.com и Instagram.com, като компании, са напълно освободени от отговорност за каквато и да е било промоция, игра и/или реклама, Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана, или свързана с компаниите Facebook.com и Instagram.com, както и че участникът предоставя информацията си доброволно на Организатора на Играта, а не на Facebook.com и Instagram.com като компании. С участието си в играта всички участници в нея приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните тук Правила, както и с всички други приложими правила на Facebook.com и Instagram.com

Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването ѝ поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането на наградите. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА:

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на Правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. Ще бъдат дисквалифицирани участници, които не отговарят на условията за участие в Играта, както и в случай на извършена от тях злоупотреба, недобросъвестно поведение, използване на фалшива онлайн идентичност или нарушаване на Правилата. При дисквалификация участникът губи правото на спечелена награда, ако е спечелил такава. В случай на дисквалификация участникът има право да отправи запитване за причините и Организаторът следва да отговори на изпратеното запитване.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на Фейсбук и Инстагвам страниците на Организатора. Всеки участник в Играта може да се свърже с Организатора на телефон 0700 20 202 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) или чрез изпращане на имейл на следния електронен адрес [email protected], където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията. Организаторът си запазва правото да премахва от Фейсбук страницата си всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.