Безплатна доставка над 119лв
  1. Начало
  2. Блог
  3. Новини
  4. Общи условия на играта "Спечелете билети за концертите MOTIF FEST“

Общи условия на играта "Спечелете билети за концертите MOTIF FEST“

31.08.2022
Автор: Seewines Admin


Каузата “Мотив” обединява общество от съмишленици, които неуморно търсят качеството и смисъла в разнообразните си професионални поприща, но и насладата от качествената музика и съдържателно изкуство, с които зареждат миговете за удоволствие. “Мотив” организира ексклузивни концерти, презентации, срещи и разнообразни събития, както и обединява усилия в подкрепа на млади и талантливи музиканти.

С участието в играта “Спечелете билети за концертите MOTIF FEST” имате шанс да се докоснете до магията на българските таланти музиканти.
 

Програма:
30.09 - В търсене на Димитър Ненов
01.10 - Spectrum Vocal Band
02.10 - Блясък и талант

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛЕТЕ БИЛЕТИ ЗА КОНЦЕРТИТЕ MOTIF FEST

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Спечелете билети за концертите MOTIF FEST“, която е организирана от Сийуайнс Логистикс” ЕООД, ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, бул. „България № 106, вх. Д, ап. 9, представлявано от управителя Мариана Иванова Казакова. (наричано по-долу за краткост „Организатор).

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет страницата: seewines.com.

Организаторите на играта си запазват правото да променят или допълват официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на посочената по-горе

интернет страница.


І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Играта „Спечелете билети за концертите MOTIF FEST” се провежда онлайн на официалната страница на Seewines, в периода от 01.09.2022 г. до 20.09.2022 г. включително („Период на играта") на територията на Република България.

2.1. В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които живеят на територията на Република България.

2.2. Организаторите освобождават изцяло Facebook Instagram от отговорност по отношение на всички участници и потвърждават, че играта по никакъв начин не се спонсорира, одобрява, администрира от или свързва с Facebook & Instagram.

2.3. Участието в играта е обвързано с покупка. 

II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

3. За да заяви участие в играта, участникът трябва да закупи онлайн от seewines.com продукти на стойност над 100лв.


III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

4. Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Спечелете билети за концертите MOTIF FEST“ участват в жребий, който на произволен принцип определя общо 3 победителя, които печелят двоен билет за концерт по техен избор от MOTIF FEST.

Победителите ще бъдат избрани чрез жребий и ще бъдат информирани чрез имейл.

 

 ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5. Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победители”), имат право да получат само една от посочените по-долу награди съгласно извършения жребий.

6. Наградите от Играта „Спечелете билети за концертите MOTIF FEST” са:

- 3 двойни билета

7. Победителите се уведомяват и чрез имейл в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

7.1. Изтеглените победители, които са били уведомени чрез имейл, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на имейл, на следния електронен адрес [email protected] в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако Победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите имейл в срок до 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтегления резервен Победител.

7.2. Имейлът по предходната алинея следва да съдържа три имена и ЕГН на Победителя, за да може дружеството правилно да осчетоводи предоставените награди, както и дължимите данъци в тази връзка.

7.3. Изтегленият Победител се обявява на Facebook страницата Seewines - чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

7.4 Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

8. Изтегленият победител получава наградите си в срок до 2 дни след потвърждение.

9. След уведомлението, изтегленият Победител трябва да потвърди метод на получаването на наградата:

9.1 По куриер за сметка на Организаторите: В този случай личните данни (име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието си с което изтегленият Победител следва да потвърди писмено по електронна поща.

9.2. Ако изтегленият Победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма,

 тогава може да получи лично наградата си от офис на Организаторите, на адрес гр. София, бул. България 106 (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на Победителя).

10. При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал Победителят, същият следва да представи документ за самоличност и да попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите Общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат награда.

 

 11. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, всеки от Победителите се счита за уведомен, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторите имат задължението да декларират спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесат дължимия данък от името на съответния Победител.

12. Лица, които са заявили участие, но не са навършили 18 години – нямат право да получат награди, дори и да са били обявени за Победители по реда на тези Общи условия.

 

V. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

13. Чрез изпълнение на описаните изисквания в раздел ІІI от настоящите Общи условия, участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва. Общите условия са налични на seewines.com и

 всеки участник се задължава да се запознае със съдържанието им преди да вземе участие в играта.

 

VI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

14. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите по всяко време от периода на играта.

Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на seewines.com, на която се провежда промоцията и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им.

15. Организаторите прекратяват участието в играта на участник, заявил изрично нежеланието си за участие чрез изпращане на съобщение, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

16. Организаторите имат неотменимо право да прекратят играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 14 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

17. Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на играта, след публикуване на съобщение за това на seewines.com.

 

VIІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

18. С приемане на настоящите Общи условия участникът декларира, че участието му в играта e доброволно и е изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

19. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима

 сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

20. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на участника, външна намеса на трети лица, аварии, хакерски атаки и др.

21. С приемането на настоящите Общи условия участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организаторите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

22. Организаторите не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

 

VIIІ. ВРЕМЕННИ САНКЦИИ

23. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават участието на участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до интернет страницата на играта, както и до

 премахване на публикуван от последния текст.

24. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

25. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи,

 

 като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

ІX. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

26. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и правилата за работа на интернет страницата.

 Х. ЗАЩИТА, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

27. „Авенди“ ООД е администратор на лични данни, спрямо дефиницията в регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и съвета.

28. „Сийуайнс Логистикс ЕООД” е обработващ личните данни, спрямо дефиницията в регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и съвета.

29. Личните данни на потребителите на сайта са защитени по следния начин:

29.1. Данните от регистрационната форма се предават по криптирана ssl връзка;

29.2. Данните от регистрационната форма се анонимизират с aes-256 криптиране;

30. Теглене на печеливши:

30.1. Печелившите се теглят на томболен принцип по уникален номер на регистрацията;

30.2. От всички съхранени данни се де-анонимизират данните само на спечелилите участници и резервните печеливши;

31. Съхранението на данни се извършва по следния начин:

31.1. Данните на участниците, които не са спечелили се изтриват 60 дни след приключване на играта;

31.2. Всеки участник има право да поиска данните му да бъдат променени или заличени,

 като изпрати искане за това на следния имейл адрес: [email protected]

31.3. Данните на резервните печеливши се изтриват, след като печелившите подпишат приемо-предавателен протокол за получена награда;

31.4. Данните на печелившите се пазят до 5 години, според законодателството на Република България, с цел изпълнение на изискванията за счетоводно отчитане и деклариране на данъци върху спечелените награди.

32. С изразяване на съгласие с настоящите общи условия и със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че участникът е

 

 изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Oрганизаторите.

32.1. Всеки участник има право да оттегли съгласието си за обработването на личните си данни, като оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването на данните до този момент.

32.2. Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни до извършване на жребия – не участва в тегленето на жребия за наградите.

32.3. Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни след избирането му за победител, но преди да получи наградата си, губи правото си да получи наградата.

32.4. Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни след

 получаване на наградата, не дължи връщане на получената награда, но данните му ще продължат да бъдат обработвани за целите на счетоводното и данъчно отчитане до изтичане на срока, посочен в чл.33.4 на тези общи условия.

33. Всеки участник има право на достъп, поправка, заличаване на своите лични данни, правото да възрази срещу обработването или да иска ограничаване на обработването или да иска преносимост на данните съгласно действащото законодателство, като се свърже с организатора, чрез имейл – [email protected]

34. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

35. Организаторите отговарят за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

36. Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за участника или за участието му в играта и да не предоставят събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получил изричното съгласие на участника при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на организаторите за дейности, свързани с провеждане на играта;

 - други, посочени в закона случаи.

36.1. Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

37. Организаторите се задължават да предоставят по всяко време на участника възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил или чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

 

38. Всеки един участник има право да се обърне към комисията за защита на личните данни за защита на неговите права във връзка с обработването на личните му данни.

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

39. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

40. В случай че участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

41. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

42. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

43. Всички разходи, свързани с участието на участника за участие в играта, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организаторите, са за сметка на участника.

44. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със седалище в град София.

45. В играта нямат право да участват служители на Сийуайнс Логистикс ЕООД и членове на техните семейства.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА НА 01.09.2022 година.