Безплатна доставка над 119лв
  1. Начало
  2. Блог
  3. Новини
  4. Анкета за удовлетвореността на клиента + Печеливши

Анкета за удовлетвореността на клиента + Печеливши

21.08.2023
Автор: Seewines

Общи условия и правила за провеждане на #Анкета за удовлетвореността на клиента
 

  

Анкета за удовлетвореността на клиента” 

I. ОРГАНИЗАТОР НА АНКЕТАТА 

„#Анкетата за удовлетвореността на клиента” се организира и провежда от „Сийуайнс Логистикс” ЕООД, ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, бул. „България № 106, вх. Д, ап. 9, представлявано от управителя Мариана Казакова. (наричано по-долу за краткост „Организатор"). 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА Анкетата И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

„#Анкета за удовлетвореността на клиента” 

(„Анкетата“ ) стартира от 18.08.2023 г. и продължава до 13.09.2023 г. включително, като правилата са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период. Анкетата се организира и провежда на територията на Република България. 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В АНКЕТАТА 

В тази анкета право на участие има всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години, което пребивава на територията на Република България и е пазарувало поне веднъж от сайта seewines.com. В настоящата анкета НЕ могат да участват лица, работещи в „Сийуайнс Логистикс” ЕООД. 

Включвайки се в Анкетата, участниците се съгласяват с описаните правила, наричани тук за краткост „Правила“. Организаторът на Анкетата си запазва правото едностранно да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила незабавно считано от оповестяването им на сайта (seewines.com).

IV. МЕХАНИЗЪМ НА АНКЕТАТА

Всеки клиент на Seewines, който желае да се включи в Анкетата, може да го направи като отговори на въпросите включени в анкетата, ноходяща се на следния адрес: https://seewines.com/?wheel Всеки участвал в анкетата ще получи код за 20% отстъпка в знак на признателност от Seewines на последната стъпка от анкетата.

V. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТАТА

Анкетата стартира на 18.08.2023 г. и приключва в 23.59 ч на 13.09.2023 г.   

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

1.     Всеки попълнил докрай анкетата ще получи код за 20% отстъпка на последната стъпка от анкетата, който може да използва при следващото си пазаруване.

2.     На 14.09.2023 г. 100 от попълнилите докрай анкетата ще бъдат определени на лотариен принцип чрез томбола, след което двете имена на късметлиите ще бъдат обявени на сайта ни, в секция Блог! Ако изтеглен победител не потърси (приеме) наградата си в двудневен срок от обявяването му като победител на имейл: [email protected], Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди/ценности. 

VII. НАГРАДИ: 

1.     код за 20% отстъпка при следващото си пазаруване. Валидност на кода до: 30.09.2023 г.

*Кодът е активен за секции: Вино, Спиртни, Fine wine, Аксесоари! Не важи за продукти в промоция!

2.     100 бутилки десертно Дизеньо Пти Мансен 2018 г. 500 мл

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ 

Анкетата се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни. С участието си, всеки участник декларира, че се е запознал и съгласил с настоящите правила на тегленето. Организаторът да обработва и съхранява неговите лични данни за целите, при условията и в сроковете, посочени в Правилата. Ако участникът желае да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни от Организатора, той може да отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение  по мейл [email protected]

a) данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него: „Сийуайнс Логистикс” ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 205017678 , със седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, бул. „България № 106, вх. Д, ап. 9, телефон 0700 20 202 имейл [email protected]

б) Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице позащита на личните данни („ДЗЛД“) на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД – М. Ханджийска, ел. поща [email protected]. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД на следния адрес: https://seewines.com/privacy-protection 

в) Целите на обработване са: участие в Анкетата, определянето на печеливш участник и връчване на наградата, статистика, проучване на пазара и извършване на търговски анализи. Правно основание за обработване: изричното съгласие на участниците и спечелилия участник; 

г) Съответните категории лични данни: имейл адрес; телефон, име и фамилия, посочени от печелившия с цел да бъде връчена наградата им; адрес, посочен от печелившия, на който да бъде връчена наградата му; 

д) Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива: Организаторът на Анкетатае получател на предоставените лични данни, като той може да предостави името, фамилията, адреса, имейл адреса и телефонния номер, получени от печелившия участник, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на наградата. 

е) За целите на провеждане на Анкетата, администраторът не предвижда предаване на данни на трета държава или международна организация. 
 
ж) Срокът, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок: личните данни ще се съхраняват в рамките на 6 (шест) месеца след приключване на Анкетатас цел публичното огласяване на резултатите от нея и реклама; 

з) Когато обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е), законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна – не е приложимо; 

и) Права на предоставилите лични данни лица: Физическите лица имат право да знаят дали дружеството обработва техните лични данни и/или лична информация и право на достъп до тях, като поискат безплатно копие на личните си данни и информация. Имат право да поискат и получат отнасящите се до тях лични данни, които те са предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предават на друг администратор. Дружеството може да таксува с приемлива такса за предоставянето на описаната по-горе информация или да не действа по искането на съответно физическо лице, ако то е явно неоснователно и прекомерно. Физическите лица имат право да спрат дружеството да им изпраща маркетингови съобщения. Имат право да поискат дружеството да коригира данни за тях, които са непълни, неточни или остарели. Имат право да поискат изтриване на определени данни/информация за тях, да ограничат използването на техни данни/ информация или да се противопоставят (възразят) на определени употреби. В случай че дружеството получи искане от физическо лице за упражняване на някое от изброените по-горе права, то има право да изиска допълнителна информация за физическото лице, за да потвърди самоличността му. Дружеството ще изпълни всяко искане на физическо лице до степента, изисквана от приложимото законодателство. Администраторът се задължава да не обработва чувствителни и специални данни за целта на настоящата Анкета, (включително на негови специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация), а физическото лице има право да оттегли съгласието си по всяко време, като с това си действие няма да засегне законосъобразността на обработването на данните/ информацията му въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено. Физическите лица имат право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че правата им са нарушени. Надзорният орган в България е Комисия за защита на личните данни, която се намира на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; e-mail: [email protected]

й) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, - не е приложимо; 

к) предоставянето на лични данни е необходимо за сключването на договор за дарение на спечелената награда, Субектът на данните не е длъжен да предостави личните си данни и ако не ги представи, не би могъл да получи спечелената награда. 

IX. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ: 

Включвайки се в Анкетана Организатора, участници се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора и неговите партньори свои лични данни, изброени в Раздел VIII, буква Г, включително и адрес за доставка на наградата, в случай, че са спечелили същата. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Анкета, лични данни за целите на организацията/осъществяването на Анкетаи разпространението/получаването на наградите от нея, както и за реклама. При предоставяне на данните на трети лица Организаторът ще изпълни законовите изисквания, свързани със защитата на личните данни. Участието на потребителите в Анкетатае изцяло доброволно. В случай че спечелилият наградата участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, включително и адрес, които са необходими за доставка на наградата, и поради това Организаторът не е в състояние да достави същата в продължение на седем дни след нейното приемане, той определя за печеливш друг участник. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Анкетасамостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането Анкетата. Организаторът не е длъжен да обосновава или да води каквато и да е кореспонденция с трети лица във връзка с взети решения по повод или по време на Анкетата, както и относно определянето на победителите. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до сайта на “Сийуайнс Логистикс“ ЕООД (https://seewines.com), невъзможност да сеправят поръчки и всякакви други технически проблеми във връзка с Анкетата. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове. 

Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването ѝ поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането на наградите. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Анкетатаили за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АНКЕТАТА: 

Организаторът има право да прекрати Анкетата по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на Правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. Ще бъдат дисквалифицирани участници, които не отговарят на условията за участие в Анкетата, както и в случай на извършена от тях злоупотреба, недобросъвестно поведение, използване на фалшива онлайн идентичност или нарушаване на Правилата. При дисквалификация участникът губи правото на спечелена награда, ако е спечелил такава. В случай на дисквалификация участникът има право да отправи запитване за причините и Организаторът следва да отговори на изпратеното запитване. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на сайта на Организатора. Всеки участник в Анкетатаможе да се свърже с Организатора на телефон 0700 20 202 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) или чрез изпращане на имейл на следния електронен адрес [email protected], където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Анкетата. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в ПромоциятаЕвентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 

 

 Печеливши в анкетата: 

Днес с вълнение обявяваме печелившите, изтеглени на 14.09.2023г. Късметлиите получават подарък бутилка десертно ДИЗЕНЬО ПТИ МАНСЕН 2018 г 0.500 мл. 
Победителите са изтеглени на случаен принцип на 14.09. Ще се свържем с всички печеливши чрез лично съобщение.

Благодарим на всички участвали в анкетата ни!

Ценим дълбоко вашето мнение и вярваме, че вие сте тези, които ни движат напред! Стремим се, не просто да ви дадем достъп до над 1300 винени етикета, а да ви предложим едно прекрасно винено пътешествие!

Постоянно полагаме усилия в надграждането и развитието на онлайн магазина ни и за да продължаваме да бъдем по-добри за вас, нашите клиенти и приятели, подготвихме кратка АНКЕТА, която ще ни помогне в изграждането на по-добър винен магазин.

 

Ето ги и печелившите:

Георги Петков

Михал Рек

Светозар Симов

Светлана Колева

Бисерка Белчева

Янка Радушева

Жана Балева

Жасмина Стойчева

Светла Матева

Кристиян Трифонов

Иван

Ненчо Маринов

зорница михова

Фани Малинова

Христина

Ангел Ламбев

Цветелина Миланова

Даяна Динева

Катя Вълчева

Диана  Гунчева

Станимир Янев

Севдие Реджебова

Ани  Трифонова

Стоян

Райна Николова

Ема Заркова

Радостина  Иванова

Цвятко Михайлов

Ева Ангелова

Доника Янакиева

Милена Стратиева

Веселина Асенова

Жулиета Пенчева

Виктория

Даниела Иванова

Александра Недковска

Stanimira Ganeva

Гергана Михайлова

Светлана Стоичкова

Антоанета Найденова

Пенка Стоянова

Мая Цанкова

Десислава Стоичкова

Дарина Кафалиева

Живко Димитров

Диана Узунова

Донка Кръстева

Даниел Папаро

Румяна Атанасова

Ана Грозданова

Радостина Туйова

Сашка Пейчева

Rumen Simov

Невена Кулишева

Йоана Найденова-Джувинова

Стефка Стойкова

Маргарита Панчева-Медникарова

Милен Иванов

Румен Попов

Мария Алексиева

Гергана Начева

Антонина

Диляна Молерова

Семира Хайдушка

Ренета Михайлова

Ирена Илиева

Ердун Салимов

Борислав Данчев

Снежина

Цветанка Йорданона

Тодор Цветков

Evelina

Цветелина Маринова

Таня Танева

Мъстън Карахафузов

Михаела Георгиева

DRAGOMIR

Росица Маркова

Георги Сталев

Пепо Петков

Магдалена Христова

Ивайло Мартинов

Пенка Борисова

Милен Шопов

Венелина Иванова

Виктория Царева

Богиня Богданова

Милена Антонова

Бонка Кънчева

Иванка Сотирова

Йълдъз Арабаджиева

Гинка Йорданова

Кристина Иванова

Искра Йорданова

Силвия Мургова

Йонелия Стефанова

Мария Белчева

Атанаска Йорданова

Даниела Дамянова

Йонка Симеонова

 

 Благодарим ви, че ни помагате да изградим едно още по-пълноценно винено изживяване!